Stāšanās laulībā (civiltiesisku aktu reģistrācija)

Vai es varu noslēgt laulību Latvijā?

Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar:

 

  • Latvijas pilsoni
  • Latvijas nepilsoni
  • ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni
  • bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz abu parakstītu kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu iestādei: dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs.


Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments. Iesnieguma veidlapu var saņemt arī uz vietas dzimtsarakstu nodaļā. 

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai reģistrētu laulību?

Ja viens no laulātajiem ir trešās valsts pilsonis, iesniegums par laulības noslēgšanu jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, abām personām klātesot.

 

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un kuru ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, iesniedzot iesniegumu, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • bijušā laulātā miršanas apliecību
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra iesniegtu laulības šķiršanas apliecību
  • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu
  • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu

 

Trešās valsts pilsonis papildus iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli laulības noslēgšanai Latvijā. Ja personai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss un nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, dokumentus aizstāj ar rakstveida deklarāciju par ģimenes stāvokli.

 

Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Laulību noslēdz svinīgos apstākļos noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību. Svinīga laulības ceremonijas organizēšana ir maksas pakalpojums.

 

Soļi dokumentu iesniegšanai laulības noslēgšanai:

Solis 1

Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu. Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot aili par tautību, to var nenorādīt). Dokumenta rekvizītu „Līgavaiņa paraksts” un „Līgavas paraksts” neaizpilda.

Solis 2

Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.

Solis 3

Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas elektronisko adresi (e-pastu), kurā vēlas noslēgt laulību.

Stājoties laulībā, vēlos mainīt savu uzvārdu, kā man rīkoties?

Iesniedzot pieteikumu laulības reģistrācijai, jānorāda izvēlētais pēclaulību uzvārds. Var rasties jautājumi: kā tikt pie pareizās uzvārda atveides latviešu valodā un kas atveido uzvārdu? Ir dažādas izvēles: uzvārda atveidi noskaidro dzimtsarakstu nodaļa, sazinoties ar Latviešu valodas aģentūru, vai arī pāris, vēršoties šajā aģentūrā. Tādā gadījumā pārim no Latviešu valodas aģentūras nepieciešams saņemt rakstisku apliecinājumu par uzvārda atveidi latviešu valodā. Ir gadījumi, kad trešās valsts pilsonis ar Latvijas valsts institūcijām jau ir sadarbojies un uzvārds ir atveidots pēc latviešu valodas normām jau iepriekš.

 

Ja par uzvārda pareizu atveidi latviešu valodā nepieciešama izziņa, pēc tās jāvēršas Latviešu valodas aģentūrā, uzrādot dokumentu ar uzvārda oriģinālo rakstību. Šāda izziņa ir bez maksas. Tai pieteikties un to var saņemt gan uz vietas aģentūrā, gan elektroniski e-pastā.

Kontakti
Tieslietu ministrija Civiltiesisku aktu reģistrācija
Tālrunis: +371 67036802
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Tieslietu ministrija Civiltiesisku aktu reģistrācija
Latviešu valodas aģentūra
Tālrunis: +371 67225879
Vairāk informācijas: skatīt šeit
Latviešu valodas aģentūra
Sazinies ar mums!
Tālrunis
+371 26959706 (I 8.30-18.00 II-IV 8.30-17.00 V 8.30-16.00)
Whatsapp
+371 26959706 (Whatsapp)
Adrese
Raiņa bulvāris 15, Rīga
Aizvērt